1
Vietnamese English

01. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mã số hồ sơ: T-BPC-281001-TT

a. Trình tự thực hiện:

* Trình tự thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (hoặc gửi qua đường bưu điện), địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu Kinh tế sẽ thông báo cho chủ đầu tư dự án biết (nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công).

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ đăng ký VP UBND tỉnh bố trí lịch họp Hội đồng thẩm định và với sự tham gia của chủ đầu tư dự án (trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận được công văn đăng ký của Ban Quản lý Khu kinh tế, nếu UBND tỉnh không trực tiếp chủ trì phiên họp thì phải có văn bản ủy quyền cho Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì). Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp phí thẩm định tại Trung tâm Hành chính công trước khi Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức họp Hội đồng thẩm định.

- Bước 3: Tổ chức Hội đồng thẩm định. Sau đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án về kết quả thẩm định (không quá 06 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ). Nội dung của văn bản thông báo nêu rõ một (01) trong các tình trạng sau đây về kết quả thẩm định: Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

- Bước 4: Chủ đầu tư dự án nhận Thông báo kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

Sau khi nhận được kết quả, Chủ đầu tư tùy từng trường hợp mà thực hiện các bước tiếp theo:

Trường hợp 1: Không thông qua báo cáo: Chủ đầu tư dự án lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu.

Trường hợp 2: Báo cáo được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chủ đầu tư dự án sau khi nhận thông báo kết quả thuộc trường hợp này, đề nghị nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (thực hiện trình tự phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Trường hợp 3: Báo cáo được thông qua phải chỉnh sửa, bổ sung: Chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (thực hiện trình tự phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

* Trình tự phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công (hoặc gửi qua đường bưu điện).

- Bước 2:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu Kinh tế sẽ thông báo cho chủ đầu tư dự án biết (nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công).

Đối với hồ sơ đáp ứng yêu cầu, trong hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thực hiện bước 3.

- Bước 3: Ban Quản lý Khu Kinh tế tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Bước 4: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình tham mưu phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh phải có Quyết định phê duyệt nếu chấp thuận hoặc văn bản trả lời nếu không chấp thuận.

- Bước 5: Chủ đầu tư dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm Hành chính công.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần Hồ sơ thẩm định:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

- Mười một (11) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

* Thành phần Hồ sơ phê duyệt:

- Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

- 05 Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 06 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Thời gian phê duyệt: 04 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế có dự án thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thẩm định: Thông báo kết quả họp báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Kết quả phê duyệt: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

h. Lệ phí:

- Lệ phí thẩm định: Thu theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015.

- Lệ phí phê duyệt: Không.

i. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: : Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (TT01.doc)Tải mẫu đơn tờ khai    124 Kb493

Văn bản mới

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

2547024
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
118
1552
10599
2517511
10599
110626
2547024

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn