Ban lãnh đạo

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Minh Chiến

Ngày sinh

: 15/11/1974

Trình độ chuyên môn

: Thạc sỹ

Trình độ chính trị

: Cao Cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

:

Điện thoại di động

: 0913.123.486

Email

:

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Đào Văn Hoàng

Ngày sinh

: 09/10/1960

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3887522

Điện thoại di động

: 0918.445.599

Email

:

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Huy Hoàng

Ngày sinh

: 19/01/1967

Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị

: Cao cấp

Ngạch chuyên viên

: Chuyên viên chính

Thông tin liên lạc 

Điện thoại cơ quan

: 0271.3886202

Điện thoại di động

: 0913.723.972

Email

: